MOMSSVIG
ERFAREN ADVOKAT TIL SAGER OM MOMS OG SKAT

Momssvig foreligger, når et selskab opkræver moms på fakturaerne, men bevidst undlader at betale forskellen mellem korrekt salgsmoms og korrekt købsmoms til SKAT.

Hvis det ikke er muligt med en frifindelse, kan en <a style=”color: #d7be7a;” title=”Forsvarsadvokat der tager sager i hele Danmark – læs mere” href=”https://www.forsvareren.dk/”>forsvarsadvokat</a> finde de omstændigheder som taler i retning af, at du maksimalt har handlet det man kalder groft uagtsomt.

Det er også vigtigt at nævne, at straf efter straffeloven for momssvindel kræver, at du har gjort det med forsæt. Derfor skal din forsvarsadvokat i disse sager også være opmærksom på, at det er vigtigt at argumentere for, at du ikke havde til hensigt at snyde SKAT, men muligvis kun har begået en fejl.

Straffelovens § 289:

”Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået”

Vi tager straffesager i hele Danmark!