DOKUMENTFALSK
ADVOKATFIRMA MED LANDETS STØRSTE SPECIALISTER

Advokat med ekspertise i dokumentfalsk og sager med falske dokumenter

Dokumentfalsk kan være mange forskellige ting, og sagernes faktum kan variere meget fra sag til sag.

Det er en betingelse for at straffe for dokumentfalsk, at den tiltalte har gjort brug af et falsk dokument med henblik på at skuffe i retsforhold. Et dokumentfalsk kan bestå i en falsk underskrift, falskneri med betalingsmidler, ændringer i eksamensbeviser eller andre dokumenters faktiske indhold.

For at der kan dømmes for dokumentfalsk skal den tiltalte have haft til hensigt at skuffe i retsforhold. Dermed er der ikke et krav om, at den tiltalte har haft et berigelsesforsæt. Dokumentfalsk kan begås med hensigt om at opnå en økonomisk gevinst, f.eks. for at give indtryk af, at en transaktion har fundet sted eller at en garanti eller tilladelse foreligger. Derudover kan dokumentfalsk også ske for at opnå en bedre situation, eksempelvis ved at forfalske sit eksamensbevis eller kørekort. Hvis man ender i en sag med forfalskede dokumenter, bør man have en advokat med erfaring inden for dokumentfalsk ved sin side.

En god forsvarsadvokat vil kunne hjælpe med at få fremdraget netop de momenter i sagen, som taler for frifindelse eller den mindst mulige straf.

Straffelovens § 171:

”Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

Vi tager straffesager i hele Danmark!