VOLD
LANDETS FØRENDE FORSVARERE INDEN FOR STRAFFERET

Ved vold forstås legemesangreb mod en anden person. Straffelovens §244 og §245 regulerer dette strafferetlige område og markerer forskellen mellem ”mild” og ”grov” vold.

Straffelovens § 244:

Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år

Oftest vil der være tale om vold efter § 244, hvis der er tale om simpel vold, hvor der ikke er blevet brugt en genstand til at udøve volden, og hvis volden ikke er blevet påført på særligt følsomme områder af kroppen, f.eks. i hovedet.

F.eks. vil det være § 244 vold, hvis man giver en person en lussing eller knytnæveslag.

Straffelovens § 245:

Den, som udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år”

Der er tale om § 245 vold, hvis der er blevet benyttet en genstand eller offeret er blevet slået i særligt følsomme områder, f.eks. i hovedet. F.eks. vil det være § 245 vold, hvis man slår en anden person i hovedet med en flaske eller slår på kroppen med et bat.

Straffelovens § 119 om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv:

Straffelovens § 119:

”Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted”

Bestemmelsen yder personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, en særlig strafferetlig beskyttelse mod eksempelvis trusler og vold.

Begrundelsen for den særlige beskyttelse er bl.a., at personer, der optræder som repræsentanter for offentlige myndigheder, er særligt udsatte for angreb og derfor har behov for et ekstra værn mod den risiko for vold og trusler, som denne funktion medfører, herunder således at de uhindret kan udføre deres opgaver som offentligt ansatte.

Hvis volden er udøvet mod personer, der handler i offentlig tjeneste, rejses der tiltale efter straffelovens § 119, selvom der har været tale om simpel vold.

Kontakt din forsvarsadvokat, og få en forsvarer, der kæmper din sag 100%.

Vi tager straffesager i hele Danmark!