TRUSLER & VIDNETRUSLER
SPECIALISEREDE ADVOKATER I STRAFFERET

Straffelovens § 266:

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år”

Efter bestemmelsens ordlyd skal truslen være egnet til at fremkalde alvorlig frygt for enten den truede eller andres liv, helbred eller velfærd.  Det er imidlertid ikke en betingelse, at truslen rent faktisk fremkalder frygt, fordi den alene skal være egnet til at kunne fremkalde frygt.

Straffelovens § 266 omfatter ikke enhver trussel om voldsudøvelse og trusler om udøvelse af simpel vold er som udgangspunkt ikke omfattet af bestemmelsen.

Om en voldsudøvelse er strafbar efter straffelovens § 266 afgøres ud fra en samlet vurdering af truslens ordlyd sammenholdt med de omstændigheder, hvorunder truslen er fremsat.

Straffelovens § 123:

Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år”

Straffelovens § 123 tilsigter at give vidner et øget værn mod trusler mv. i anledning af en forventet eller allerede afgivet forklaring til politiet eller i retten. Man straffes derfor hårdere i forbindelse med trusler mod vidner, end det er tilfældet med trusler mod andre.

Læs mere om din forsvarsadvokat.  Vi tager sager i hele Danmark!

Vi tager straffesager i hele Danmark!