HÆLERI & TYVERI
SPECIALISERET ADVOKAT INDEN FOR STRAFFERET

Når der er tale om hæleri, er der typisk tale om køb eller salg af stjålne varer, eller ved at hjælpe en anden med at gemme eller opbevare stjålne genstande.

Der kan f.eks. være tale om hæleri, hvis man køber et fjernsyn af en person, som har stjålet det ved et indbrud.

Straffelovens § 290:

”For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester”

Tyveri er en formueforbrydelse, der kendetegnes ved, at en person uretmæssigt tilegner sig noget af værdi, som tilhører en anden. Hvis personen i forbindelse med tilegnelsen anvender vold eller truer med at bruge vold, er der i stedet tale om røveri.

Straffelovens § 276:

For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.”

Læs mere om os her – vi er specialiseret som forsvarsadvokat.

Vi tager straffesager i hele Danmark!