DRAB & DRABSFORSØG

Straffelovens § 237 om manddrab er placeret i straffelovens kapitel om forbrydelser mod liv og legeme. Her er også placeret en række andre angreb på andres liv og legeme fx vold, grov vold, vold med døden til følge mv.

Straffelovens § 237. ”Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid”

Der dømmes kun efter straffelovens § 237, hvis det bliver tilstrækkeligt bevist, at gerningsmanden havde det fornødne forsæt/vilje til at begå drab.

Hvis en person forsøger at slå en anden person ihjel, men dette mislykkes, kan der rejses tiltale efter forsøg på overtrædelse af straffelovens § 237.

Forsætligt manddrab efter § 237 står i modsætning til det uagtsomme manddrab i straffelovens § 241.

Straffelovens § 241. ”Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed”

Der er i denne bestemmelse ikke noget krav om forsæt til at begå overtrædelsen. På denne måde adskiller den sig fra mange andre straffelovsovertrædelser, fordi der som udgangspunkt kræves forsæt/vilje til at begå overtrædelser i straffeloven.

Vi tager straffesager i hele Danmark!