Prøveløsladelse
Læs om reglerne for prøvløsladelse her

Afsoner du en dom på over 60 dage, har du som udgangspunkt krav på at blive prøveløsladt, efter der er gået 2/3 af den idømte fængselsstraf. I særlige tilfælde kan du blive prøveløsladt allerede efter, at du har afsonet 1/2 af straffen. 

For at kunne blive prøveløsladt, skal du have opfyldt følgende betingelser:

  1. Du skal være villig til at overholde eventuelt fastsatte vilkår i forbindelse med din løsladelse. Det kan for eksempel være et vilkår om at fortsætte en påbegyndt misbrugsbehandling,
  2. Du har passende ophold og arbejde eller andet underhold,
  3. Der må ikke være en væsentlig risiko for, at du får tilbagefald til ikke-bagatelagtig kriminalitet.

Væsentlig risiko for tilbagefald til ikke bagatel-agtig kriminalitet

Ved vurderingen af hvorvidt der er en væsentlig risiko for, at du får tilbagefald til ikke-bagatelagtig kriminalitet, indgår mange forskellige forhold.

Vi hjælper dig med at finde frem til de forhold, der taler for, at du skal prøveløslades. 

De forskellige instanser

Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen om, hvorvidt du må komme på prøveløsladelse. 

Såfremt Kriminalforsorgen giver dig afslag på prøveløsladelse, kan du påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som herefter vil tage stilling til sagen.

Såfremt Direktoratet for Kriminalforsorgen ligeledes giver dig afslag på prøveløsladelse, kan du indbringe sagen for retten. 

Gratis advokatbistand

Ved en domstolsprøvelse af sagen stilles du som udgangspunkt som om, du er blevet meddelt fri proces. Det betyder, at der ikke er nogen egen betaling forbundet med en domstolsprøvelse. Dette gælder i alle instanser, dvs. både i byretten, i landsretten samt i Højesteret.

Du vælger selv, hvem du ønsker at antage som advokat.

Vores advokater, Camilla Martiny og Erbil G. E. Kaya har stor erfaring med prøveløsladelsessager. Nedenfor kan du læse om nogle af de sager, vi har vundet:

Dømt for drabsforsøg og prøveløsladt

Den indsatte var idømt 7 års fængsel for forsøg på manddrab, og havde ikke afviklet uledsaget udgang under afsoningen. Vi fik medhold i at kriminalitetens art og det manglende udslusningsforløb ikke kunne danne grundlag for et afslag på prøveløsladelse. 

Prøveløsladt på trods af tidligere domme og ny kriminalitet begået under afsoningen

Den indsatte afsonede 3 domme for personfarlig kriminalitet og havde 7 tidligere domme bag sig. Under afsoningen flygtede han fra fængslet. Derudover var den indsatte sigtet for yderligere nyt strafbart forhold begået under afsoningen. Til trods herfor fandt domstolen, at han have ret til prøveløsladelse.

Stofmisbruger prøveladt

Den indsatte, der var stofmisbruger, afsonede en dom, der havde direkte sammenhæng til hans stofmisbrug. Den indsatte havde også mange andre domme bag sig, der var relateret til euforiserende stoffer. Den indsatte fortsatte sit stofmisbrug i fængslet. Retten gav os medhold i, at han havde ret til at blive prøveløsladt. 

Dømt for personfarlig kriminalitet have ret til prøveløsladelse

Den indsatte var dømt for personfarlig kriminalitet, som han var benægtende overfor. Han havde efter Kriminalforsorgens risiko- og behovsvurdering en høj risiko for recidiv til ikke-bagatelagtig kriminalitet, og efter en klinisk vurdering kunne det ikke udelukkes, at der var risiko for recidiv til ikke-bagatelagtig kriminalitet. Det var ligeledes vurderet, at risikoen for recidiv kunne nedsættes ved behandling, dette var den indsatte dog ikke motiveret overfor. Retten gav os medhold i, at dette ikke kunne begrunde et afslag på prøveløsladelse. 

Terrordømt prøveløsladt

Den indsatte, som afsonede den idømte fængselsstraf for overtrædelse af terrorlovgivningen i et lukket fængsel, var blevet meddelt afslag på prøveløsladelse på grund af kriminalitetens meget alvorlige karakter, at han var straffet flere gange tidligere, at kriminaliteten var begået i tilsyns- og prøvetiden, og at han ikke havde tilladelse til uledsaget udgang under afsoningen. Retten gav os medhold i, at dette ikke kunne begrunde et afslag på prøveløsladelse.

Disciplinære forhold under afsoningen og en moderat til høj recidivrisiko

Den indsatte, som afsonede en dom på 1½ års fængsel, havde under afsoningen aflagt positive urinprøver for hash, ligesom han var fundet i besiddelse af hashmix og havde misbrugt sin udgangstilladelse til at indtage hash. Han havde efter Kriminalforsorgens recidivrisikovurdering en moderat til høj risiko for tilbagefald til ikke-bagatelagtig kriminalitet. Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse om, at den dømte på trods heraf havde ret til at blive prøveløsladt. 

Erstatning for afsoningsdage

Såfremt vi får medhold i retten, hjælper vi dig med at søge erstatning for de afsoningsdage, hvor du skulle have været prøveløsladt.

Vi tager straffesager i hele Danmark!