SKYLDNERSVIG
FORSVARER DER HJÆLPER DIG TRYGT IGENNEM SAGEN

Vælg os som din advokat i sager om skyldnersvig

Skyldnersvig er en formueforbrydelse, som består i, at man uberettiget forringer muligheden for at tilbagebetale en gæld for at give sig selv eller andre en gevinst. Det kan f.eks. foreligge, hvis en direktør eller anden person bevidst har forringet mulighederne for at betale gæld.

Det typiske skyldnersvig foreligger f.eks. når en person disponerer over egne formuegoder og derved forringer muligheden for tilbagebetaling til en rettighedshaver eller kreditor, som har sikkerhed i den pågældende genstand.

Tre typiske tilfælde af skyldnersvig:

1) Hvis en pantsat genstand sælges uden panthaveres samtykke.
2) Hvis der foretages dispositioner, der forringer kreditorernes adgang til fyldestgørelse i konkurs eller lignende.
3) Hvis man ved gaver, stort forbrug, mærkelige aftaler eller andet giver sine, eller virksomhedens, kreditorer en dårligere mulighed for at få betalt deres krav.

Straffelovens § 283:

”For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,

2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,

3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller rekonstruktionsbehandling var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.”

Ring til en af vores forsvarsadvokater, hvis du ønsker at drøfte din sag. Det sikrer, at du får hjælp fra en forsvarsadvokat med stor erfaring inden for skyldnersvig.

Vi tager straffesager i hele Danmark!