FRIHEDSBERØVELSE
FORSVARSADVOKAT MED 100% FOKUS PÅ KLIENTEN

Ved frihedsberøvelse skal forstås en tilbageholdelse/indskrænkning af en persons frie adgang til at bevæge sig fra sted til sted i overensstemmelse med personens eget ønske.

Eksempelvis vil kidnapning eller bortførelse være frihedsberøvelse i straffelovens forstand. Ønsker du at få én af landets skarpeste forsvarsadvokater til at kigge din sag igennem? Så er du velkommen til at kontakte os her.

Straffelovens § 261 ”Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder”

Vi tager straffesager i hele Danmark!