SKATTESVIG
LANDETS FØRENDE FORSVARER OG SKATTEADVOKAT

Advokat med speciale i skattesvig – stor erfaring og brede kompetencer

Skattesvig foreligger, når en skatteyder helt eller delvist unddrager sig beskatning. Skattestraffesager berører både skatteydere og selskaber, hvor der efter skattemyndighedernes optik er sket så graverende fejl, at der rejses en sag på grund af forsæt (med vilje) eller grov uagtsomhed. Advokatfirmaet Erbil G.E Kaya har indgående erfaring med de strenge beviskrav i skattestraffesager og er derfor et godt valg af advokat i forbindelse med skattesvig.

Skattesvig er strafbart efter skattekontrollovens §13, stk. 1, der fastslår, at: ”Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23”

Er forholdet særlig groft betegnes forholdet som “groft skattesvig” eller “skattesvig af særlig grov karakter”, og er strafbart efter straffelovens §289, pkt. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Overordnet set er der inden for skattestrafferetten hjemmel til at idømme bødestraf for groft uagtsomme forhold og fængselsstraf i de tilfælde, hvor der er handlet med forsæt og myndighederne kan bevise dette forsæt til unddragelse. Simpel uagtsomhed og mindre sjusk og fejl er straffri.

En god forsvarsadvokat kan ofte finde de omstændigheder, som peger i retning af, at du maksimalt har handlet groft uagtsomt, til forskel fra at gøre det med forsæt. I første omgang skal det selvfølgelig vurderes grundigt, om der overhovedet er basis for en straffesag.

Ring til en af vores forsvarsadvokater, hvis du vil drøfte din sag. Vi står altid til rådighed som din forsvarsadvokat i sager om skattesvig.

Vi tager straffesager i hele Danmark!